Dialog jest niezbędny

26 kwietnia 2022 roku, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk przyjął 15-to osobową delegację naszego Związku, na czele z jego Przewodniczącym, dr Bolesławem Borysiukiem.

Premierowi towarzyszyli:
Sekretarz Stanu Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu Pan Norbert Kaczmarczyk oraz dyrektorzy sześciu departamentów: Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Hodowli i Ochrony Roślin, Nieruchomości i Infrastruktury Wsi, Oświaty i Polityki Społecznej, Strategii i Rozwoju, Wspólnej Polityki Rolnej i zastępcy dyrektorów dwóch departamentów: Budżetu oraz Rynków Rolnych.

Stanowisko i opinie Związku wobec najważniejszych spraw i
trudności jakie przeżywają mieszkańcy polskiej wsi i rolnicy, przedstawił
Przewodniczący Bolesław Borysiuk.

Są to:

1.Pogarszające się warunki i wzrost kosztów produkcji żywności przy rosnącej od 2021 roku inflacji i jej fatalnym wpływie na ceny środków produkcji, nawozów, paliwa rolniczego, środków ochrony roślin;

2.Brak gwarancji minimalnych dochodów rodzin rolniczych i i towarzysząca im nieopłacalność produkcji rolnej;

3.Spadek poziomu życia rodzin rolniczych i mieszkańców obszarów wiejskich przy niekontrolowanym wzroście cen żywności w sprzedaży detalicznej;

4.Niedoinwestowana służba zdrowia na wsi i pogarszająca się jej dostępność dla mieszkańców wsi;

5.Potrzeby oświaty na wsi i nieodzowne zwiększenie nakładów na pomoc dzieciom wiejskim w zdobywaniu zawodu i rozwoju;

6.Nadzwyczajnie trudna sytuacja wymaga nadzwyczajnych inicjatyw i decyzji dla dobra polskiej wsi:

7.Odbudowy stanu trzody chlewnej do poziomu 24-28 mln sztuk w kraju i jednoczesne przywrócenie rolnikowi prawa do hodowli tucznika na własne potrzeby;

8.Przywrócenie kontraktacji w rolnictwie jako fundamentu bezpieczeństwa i opłacalności produkcji. Podstawowa rola powstającego Państwowego Holdingu Spożywczego, w realizacji tego zadania;

9.Biogazownia w każdej gminie.

10.Niezbędne zmiany w funkcjonowaniu KRUS uzależniające wysokość emerytury rolniczej od okresu składkowego, realna pomoc dla seniorów.

11.W zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju, radykalny wzrost nakładów finansowych państwa na rozwój obszarów wiejskich, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców;

12.Potrzeba rozpoczęcia prac nad Ustawami: „O rodzinnym gospodarstwie rolnym” oraz „O dialogu w rolnictwie”.

Premier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Henryk Kowalczyk bardzo szczegółowo odniósł się do przedstawionych przez Przewodniczącego Związku elementów oceny sytuacji na wsi i w rolnictwie.

W jego ocenie inflacja nie jest tak groźna dla rolników i dla wsi, jak dla miasta. Rząd już wyasygnował na pomoc rolnikom 3,9 mld zł na dopłaty do nawozów (jako jedyni w UE), kolejnych 60 mln zł przeznacza się na dopłaty 30 gr/kg jabłek deserowych na przetwórstwo, nowelizowana będzie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników w kierunku otrzymywania przez rolnika emerytury bez obowiązku przekazywania gospodarstwa oraz zharmonizowania przynależności rolnika do KRUS i ZUS.

Mówca nie zgodził się z Przewodniczącym Borysiukiem w kwestiach:

a. powrotu na wieś biedy;

b. braku środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich;

c. możliwości przywrócenia kontraktacji w rolnictwie;

d. zagrożenia wielu gospodarstw domowych z powodu wstrzymania importu węgla rosyjskiego;

W opinii Premiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Henryka Kowalczyka prace nad ustawą „o dialogu w rolnictwie”, o którą konsekwentnie ubiega się Związek będą wznowione w najbliższej perspektywie. Natomiast ustawa o ” rodzinnym gospodarstwie rolnym ze uwagi na jej złożoność” prawno-ekonomiczną będzie stopniowo opracowywana i wdrażana.

DYSKUSJA:

Barszcz Ryszard, rolnik z Podkarpacia podzielił się uwagami o funkcjonowaniu Ośrodków Doradztwa Rolniczego;

Brzozowski Andrzej, największy hodowca trzody chlewnej na Podlasiu, krytycznie oceniał praktykę zwalczania ASF przez terenowe placówki weterynaryjne a także niespójność działań resortu w organizowaniu pomocy małym i dużym hodowcom trzody;

Brykowska Wioletta, koordynator pomocy wiejskim dzieciom, podkreśliła znaczenie rolniczego ruchu związkowego w organizowaniu pomocy dla wiejskich szkół w wyrównywaniu szans edukacyjnych wiejskich dzieci a także niesionej we współpracy z FSUSR pomocy dzieciom rolników , szczególnie w formie kolonii wypoczynkowych. W trosce o najwyższy poziom tych prac, zwróciła się z sugestią finansowego wsparcia tej działalności przez Resort.

Juchnikowski Józef, b. kierownik placówki ARiMR w Łukowie, przypomniał funkcjonujące w przeszłości korzystne dla rolników rozwiązania ułatwiające m.in. chów tucznika na własne potrzeby czy też scalanie gruntów. Zasygnalizował także potrzebę przyśpieszenia prac melioracyjnych, co posłuży wzrostowi produkcji rolnej.

Kaźmierska-Małyska Iwona prowadząca ekologiczne gospodarstwo rolne w Powiecie Wieruszów i członkini PZŁ, scharakteryzowała problem nienajlepszych relacji na linii rolnik – myśliwy w kontekście szacowania szkód łowieckich. Wskazała na konieczność wyposażenia wszystkich kół łowieckich w chłodnie, co przyczyniłoby się do intensyfikacji odstrzałów dzików i zwalczania ASF.

Poparła politykę budowy biogazowni na wsiach, jako optymalny sposób na tworzenie miejsc pracy na wsi, odbiór płodów rolnych, wytwarzanie zielonej energii.

Kaźmierczak Ryszard, sadownik z Powiatu Rawa Mazowiecka, bardzo krytycznie ocenił dotychczasową politykę Resortu wobec sadowników, zdanych na własne siły w najtrudniejszych sytuacjach. Dotyczy to braku kontraktacji na owoce, co brutalnie wykorzystują firmy skupowe i przetwórcze. Wyraził uzasadnioną obawę o przebieg przyznawania i wypłacania dopłat do skupu jabłek deserowych, zaproponowanych przez Resort w sytuacji kiedy to nie sadownik a firmy upoważnione do realizacji tej akcji – narzucą swoje reguły gry.

Ługowski Karol, Burmistrz Kamionki, poruszył kwestie regulacji stosunków wodnych w ramach tzw. małej melioracji. Przez ostatnie dekady, infrastruktura ta była mocno niedoinwestowana. Na obszarach wschodniej Polski powszechnie występuje problem „ bezpańskich” rowów, co utrudnia lokalnym społecznościom sensowne zagospodarowywanie znacznych powierzchni gruntów. Burmistrz Ługowski wystąpił także z propozycja wydłużenia promes inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu.

Miczulis Ryszard, rolnik z woj. opolskiego scharakteryzował sytuację na rynku zbóż, podkreślając iż ceny zbóż są nieadekwatne do rosnących cen nawozów i środków ochrony roślin. Potrzebne są zatem inicjatywy resortu obniżające ceny nawozów, środków ochrony roślin a także podniesienie dopłaty do paliwa rolniczego.

Molka Halina, b. Poseł na Sejm RP V kadencji, organizator pomocy dla seniorów na wsi, wyraziła niepokój związany z niekontrolowaną inflacją i wzrostem cen na podstawowe środki do życia.

Prystupa Mirosław, plantator malin z Powiatu Biała Podlaska, zdecydowanie upomniał się o rozwiązanie przez Resort kwestii ceny minimalnej na owoce miękkie, niepoddawanie się naciskom lobby pośredników i firm skupowych.

Do wszystkich przedstawianych w dyskusji ocen oraz postulatów, aktywnie odniósł się Premier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk. Akcentował potrzebę koncentrowania się na rozwiązywaniu bieżących problemów. Uznał spotkanie za szczere i merytoryczne, zachęcając do kontynuowania dialogu.

Przewodniczący Związku, Bolesław Borysiuk podziękował za możliwość nieskrępowanego spotkania z udziałem szerokiej reprezentacji Kierownictwa Resortu i szefów najważniejszych departamentów. W obliczu dramatycznych wyzwań, stojących przed nami, potrzebna jest pełna konsolidacja i porozumienie środowisk polskiej wsi, prawdziwe partnerstwo na linii wieś – władza, wzajemny szacunek i torowanie drogi dla optymalnych inicjatyw.