STATUT ZWIĄZKU

Statut Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”

Tekst jednolity uchwały dnia 28 maja 2010 r.

Rozdział I

Charakter, teren działania i siedziba związku

§1

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” zwany dalej Związkiem powołany jest do reprezentowania interesów i obrony praw rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwo oraz osób im bliskich stale pracujących z nimi w tym gospodarstwie dla których polska wieś i rolnictwo stanowi wartą poparcia i obrony cząstkę polskiej tożsamości narodowej i tradycji.

§2

Obszarem działania Związku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą władz centralnych Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§4

Związek działa na rzecz poprawy warunków funkcjonowania polskiego rolnictwa oraz wzrostu poziomu życia na obszarach wiejskich, a w szczególności:

a) modernizacji polskiej wsi i rolnictwa;

b) opłacalności produkcji rolnej i przewidywalnych warunków jej zbytu:

c) wzmocnienia naturalnych i ekologicznych form gospodarowania:

d) zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

e) zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski:

f) zwiększenia dostępności oświaty i kultury na wsi:

g) promowania idei spółdzielczości i powstawania grup producentów;

h) aktywnego uczestnictwa mieszkańców obszarów wiejskich w działaniach

samorządowych;

i) powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi;

j) propagowania tradycji polskiego ruchu ludowego i spółdzielczego.

§5

Cele Związku realizowane są za pomocą:

a) reprezentowania interesów i postulatów ich członków wobec instytucji administracji publicznej;

b) występowania z postulatami i wnioskami do władz państwowych, samorządowych oraz organów Unii Europejskiej;

c) organizowania współdziałania i wypracowywania form współpracy pomiędzy członkami

i sympatykami związku;

d) ochrony działaczy związkowych i samorządowych w sprawach związanych z podejmowaną przez nich działalnością statutową;

e) tworzenia funduszy celowych, m.in. strajkowego i klęskowego;

f) opiniowania projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich;

g) przygotowywania badań i analiz sytuacji polskiego rolnictwa i opracowywania raportów o jego stanie;

h) przystępowania i uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach organizacji o podobnych celach;

i) współpracy z innymi związkami, stowarzyszeniami oraz partiami politycznymi.

§6

W sytuacjach uzasadnionych Związek prowadzi akcje protestacyjne o zasięgu powiatowym, wojewódzkim bądź krajowym.

§7

Uchwały o podjęciu akcji protestacyjnej i powołaniu komitetu protestacyjnego podejmują odpowiednio: na szczeblu powiatu – Rada Powiatowa Związku, na szczeblu województwa – Rada Wojewódzka Związku, na szczeblu kraju – Rada Krajowa Związku.

§8

Uchwały o podjęciu akcji protestacyjnej i powołaniu komitetu protestacyjnego na szczeblu powiatu lub województwa wchodzą w życie w chwili ich przyjęcia przez Zarząd Krajowy.

§9

Uchwala o podjęciu akcji protestacyjnej i powołaniu komitetu protestacyjnego określa:

a) cel akcji i żądania uczestników komitetu protestacyjnego;

b) formę akcji protestacyjnej;

c) miejsce lub zasięg terytorialny akcji protestacyjnej;

d) czas trwania akcji protestacyjnej;

e) imiona i nazwiska członków – komitetu protestacyjnego odpowiedzialnych za przebieg akcji protestacyjnej.

Rozdział III

Członkowie

§10

Członkiem związku może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, będący rolnikiem indywidualnie prowadzącym gospodarstwo rolne oraz osoba mu bliska pracująca w gospodarstwie rolnym.

§ 11

1. Członkostwo nabywa się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej Radzie Powiatowej Związku, która przekazuje deklaracje Radzie Krajowej Związku.

W przypadku braku Rady Powiatowej Związku właściwej z uwagi na miejsce zamieszkania składającego deklaracje, deklaracje składa się Radzie Wojewódzkiej Związku, która przekazuje deklarację Radzie Krajowej Związku.

$12

Członek Związku ma prawo:

a) uczestniczyć w pracach struktur i organów Związku, których jest członkiem;

b) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach władz Związku;

c) występować z wnioskami i postulatami do władz Związku wszystkich szczebli;

d) otrzymywać informację na temat działań Związku i decyzji podejmowanych przez jego władze;

e) brać udział w posiedzeniach organów Związku, które podejmują decyzje dotyczące jego osoby.

§ 13

Członek Związku ma obowiązek:

a) przestrzegać Statutu i uchwał Związku:

b) uczestniczyć w działaniach Związku:

c) opłacać składki członkowskie.

§14

Członkostwo w Związku wygasa wskutek:

a) złożenia Radzie Powiatowej Radzie Wojewódzkiej lub Radzie Krajowej Związku pisemnej rezygnacji z członkostwa;

b) śmierci;

c) rezygnacji z obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej;

d) podjęcia uchwały o wykluczeniu ze Związku przez Zarząd Krajowy Związku.

§15

Uchwałę o wykluczeniu ze Związku Zarząd Krajowy podejmuje na wniosek właściwej Rady Powiatowej. Rady Wojewódzkiej lub z własnej inicjatywy.

§16

Od uchwały określonej w § 16 przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Rozdział IV

Władze Związku

§17

W ramach Związku działają:

a) organizacje powiatowe;

b) organizacje wojewódzkie;

c) organizacja krajowa;

d) sekcje branżowe i środowiskowe.

§18

Kadencja władz Związku wszystkich szczebli trwa cztery lata.

§19

Wybory władz Związku wszystkich szczebli dokonywane są w głosowaniu jawnym, chyba ze 10% uprawnionych do głosowania złoży wniosek o głosowanie tajne.

§20

l . Organizację powiatową Związku tworzy co najmniej 10 członków.

2. W przypadku niewystarczającej liczby członków na terenie powiatu Rada Wojewódzka może podjąć uchwałę o utworzeniu organizacji powiatowej, zrzeszającej członków Związku z dwóch lub więcej powiatów.

§21

Organami organizacji powiatowej Związku są:

a) Zjazd Powiatowy;

b) Rada Powiatowa;

c) Przewodniczący Rady Powiatowej;

d) Powiatowa Komisja Rewizyjna.

§22

Zjazd Powiatowy zwoływany jest raz na cztery lata na mocy uchwały Rady Wojewódzkiej.

§23

Nadzwyczajny Zjazd Powiatowy zwoływany jest na wniosek co najmniej 1/3 członków organizacji powiatowej, na mocy uchwały Rady Wojewódzkiej i obraduje wyłącznie nad sprawami oznaczonymi we wniosku o jego zwołanie.

§24

Zjazd Powiatowy dokonuje:

a) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatowej;

b) wyboru pozostałych członków Rady Powiatowej;

c) wyboru Powiatowej Komisji Rewizyjnej;

d) wyboru delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku;

e) rozpatrzenia wniosków o udzielenie absolutorium Radzie Powiatowej;

f) oceny działalności Związku na terenie powiatu;

g) podjęcia uchwał programowych i organizacyjnych;

h) zatwierdzenia strategii rozwoju Związku na terenie powiatu.

§25

Przewodniczący Rady Powiatowej:

a) kieruje bieżącymi pracami Związku w powiecie;

b) zwołuje i przewodniczy obradom Rady Powiatowej;

c) reprezentuje Związek wobec organów administracji publicznej szczebla powiatowego.

§26

Rada Powiatowa składa się z od trzech do pięciu osób, w tym:

a) Przewodniczącego Rady Powiatowej;

b) sekretarza rady powiatowej;

c) skarbnika rady powiatowej.

§27

Rada Powiatowa:

a) określa bieżące kierunki działalności Związku w powiecie;

b) podejmuje decyzje o współpracy z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi na terenie powiatu;

c) podejmuje decyzje o podjęciu akcji protestacyjnej i utworzeniu komitetu protestacyjnego.

§28

Powiatowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, nie będących członkami Rady Powiatowej.

§29

Powiatowa Komisja Rewizyjna:

a) kontroluje zgodność decyzji Przewodniczącego Rady Powiatowej i Rady Powiatowej ze Statutem i uchwałami Związku;

b) przeprowadza działania kontrolne zlecone przez Wojewódzką lub Krajową Komisję Rewizyjną.

$30

Organizację wojewódzką Związku tworzą co najmniej trzy organizacje powiatowe.

§31

Organami organizacji wojewódzkiej Związku są:

a) Zjazd Wojewódzki;

b) Rada Wojewódzka;

c) Przewodniczący Rady Wojewódzkiej;

d) Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

§32

Zjazd Wojewódzki zwoływany jest raz na cztery lata na mocy uchwały Rady Krajowej.

§33

Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki zwoływany jest na wniosek co najmniej 1/2 Rad Powiatowych działających na terenie województwa, na mocy uchwały Rady Krajowej i obraduje wyłącznie nad sprawami oznaczonymi we wniosku o jego zwołanie.

§34

Zjazd Wojewódzki dokonuje:

a) wyboru Przewodniczącego Rad\ Wojewódzkiej;

b) wyboru pozostałych członków Rady Wojewódzkiej;

c) wyboru Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;

d) wyboru delegatów na Zjazd Krajowy Związku;

e) rozpatrzenia wniosku o udzielenie absolutorium Radzie Wojewódzkiej;

f) oceny działalności Związku na terenie województwa;

g) podjęcia uchwal programowych i organizacyjnych;

h) zatwierdzenia strategii rozwoju Związku na terenie województwa.

§35

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej:

a) kieruje bieżącymi pracami Związku w województwie;

b) zwołuje i przewodniczy obradom Rady Wojewódzkiej;

c) reprezentuje Związek wobec organów administracji publicznej szczebla wojewódzkiego.

§36

Rada Wojewódzka składa się z od pięciu do dziesięciu osób w tym:

a) Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej;

b) od jednego do trzech wiceprzewodniczących Rady Wojewódzkiej;

c) sekretarza Rady Wojewódzkiej;

d) skarbnika Rady Wojewódzkiej.

§37

Rada Wojewódzka:

a) określa bieżące kierunki działalności Związku w województwie;

b) podejmuje decyzje o współpracy z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi na terenie województwa;

c) podejmuje decyzje o podjęciu akcji protestacyjnej i utworzeniu komitetu

protestacyjnego na szczeblu wojewódzkim.

§38

Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, nie będących członkami Rady Wojewódzkiej.

§39

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:

a) kontroluje zgodność decyzji Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej i Rady Wojewódzkiej ze Statutem i uchwałami Związku;

b) przeprowadza działania kontrolne zlecone przez Krajową Komisje Rewizyjną.

§40

Organami krajowymi Związku są:

a) Zjazd Krajowy;

b) Rada Krajowa;

c) Zarząd Krajowy;

d) Przewodniczący Związku;

e) Krajowa Komisja Rewizyjna;

f) Krajowy Sąd Koleżeński.

§41

Zjazd Krajowy zwoływany jest raz na cztery lata na mocy uchwały Rady Krajowej.

§42

Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwoływany jest na wniosek co najmniej 1/2 Rad Wojewódzkich lub 1/2 członków Rady Krajowej, na mocy uchwały Rady Krajowej i obraduje wyłącznie nad sprawami oznaczonymi we wniosku o jego zwołanie.

§43

1. W Zjeździe Krajowym uczestniczą delegaci wybrani przez Zjazdy Wojewódzkie oraz

członkowie Rady Krajowej.

2. Regulamin Zjazdu Krajowego i ordynacje wyborcza uchwala Rada Krajowa.

3. W Zjeździe Krajowym uczestniczyć bez prawa głosu mogą goście zaproszeni

przez Radę Krajowa.

$44

Zjazd Krajowy:

a) wybiera Przewodniczącego Związku;

b) wybiera od 32 do 64 członków Rady Krajowej;

c) wybiera 5 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej;

d) wybiera 5 członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego;

e) powołuje i likwiduje Sekcje Związku;

f) przyjmuje uchwały w sprawie strategii rozwoju Związku;

g) uchwala program Związku.

$45

1. Rada Krajowa składa się z 32 do 64 członków wybieranych przez Zjazd Krajowy.

2. W skład Rady Krajowej mogą wchodzić z urzędu przewodniczący Sekcji Związku

w liczbie do sześciu osób.

3. Rada Krajowa zwoływana jest przez Przewodniczącego Związku nie rzadziej niż raz

na sześć miesięcy.

§46

Rada Krajowa:

a) wybiera spośród swoich członków Zarząd Krajowy w liczbie od 5 do 10 osób, w

tym od 2 do 4 wiceprzewodniczących, sekretarza oraz skarbnika;

b) określa bieżące cele Związku i sposoby ich osiągnięcia;

c) uchwala roczny budżet Związku;

d) podejmuje uchwały w sprawach wytycznych dla Zarządu Krajowego;

e) zajmuje stanowiska w sprawach bieżących;

f) zawiera porozumienia z innymi związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i

partiami politycznymi:

g) podejmuje uchwały o rozpoczęciu i zakończeniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i

powołaniu komitetu protestacyjnego oraz jego rozwiązaniu.

§47

1. Zarząd Krajowy składa się z 5 do 10 członków .

2. W skład Zarządu Krajowego wchodzi i jego pracami kieruje wybrany przez Zjazd

Krajowy Przewodniczący Związku.

3. W skład Zarządu Krajowego wchodzi od 2 do 4 wiceprzewodniczących

Związku, których zakres kompetencji określa Rada Krajowa;

4. W skład Zarządu Krajowego wchodzi sekretarz i skarbnik.

§48

Zarząd Krajowy:

a) kieruje bieżącą działalnością Związku;

b) realizuje uchwały Zjazdu Krajowego oraz Rady Krajowej;

c) podejmuje uchwały i stanowiska w sprawach bieżących;

d) koordynuje rozwój struktur Związku w terenie;

e) rozpatruje wnioski o rozpoczęcie akcji protestacyjnej i powołanie komitetu

protestacyjnego składane przez Rady Powiatowe lub Rady Wojewódzkie;

f) podejmuje decyzje o pozbawieniu członkostwa w Związku.

§49

Przewodniczący Związku:

a) zwołuje obrady i kieruje pracami Rady Krajowej oraz Zarządu Krajowego;

b) reprezentuje Związek na zewnątrz;

c) kieruje bieżąca działalnością Związku;

d) podejmuje decyzje finansowe Związku;

e) powołuje dyrektora biura krajowego Związku.

§50

1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków

przewodniczącego, który zwołuje jej obrady i kieruje pracami.

§51

Krajowa Komisja Rewizyjna:

a) kontroluje działalność statutowych organów Związku:

b) wnioskuje do Zjazdu Krajowego o przyjęcie lub odrzucenie wniosku o udzielenie

absolutorium Zarządowi Krajowemu;

c) zleca kontrolę funkcjonowania Związku na szczeblu terenowym Powiatowym

Komisjom Rewizyjnym i Wojewódzkim Komisjom Rewizyjnym.

§52

1. Krajowy Sąd Koleżeński składa się z 5 członków.

2. Krajowy Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego,

który zwołuje i prowadzi jego posiedzenia.

§53

Krajowy Sąd Koleżeński:

a) rozpatruje odwołania od decyzji, o których mowa w § 16 Statutu;

b) rozstrzyga spory pomiędzy członkami i organami Związku:

c) dokonuje wykładni Statutu, uchwał i regulaminów Związku.

$54

1. Zjazd Krajowy może powoływać Sekcje Związku reprezentujące poszczególne

sektory rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

2. Przewodniczący Sekcji są z mocy sprawowanej funkcji członkami Rady Krajowej

przy czym liczba reprezentantów Sekcji nie może przekraczać 6 osób.

3. Sekcje związku funkcjonują w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin

organizacyjny, zaakceptowali} przez Rade Krajową.

Rozdział IV

Finanse Związku

§ 55

§56

Majątek Związku stanowić mogą: środki trwałe, przedmioty, środki obrotowe, środki pieniężne,

zatwierdzone przez odbiorców oraz papiery wartościowe.

§57

Majątek Związku pochodzi z:

a) składek członkowskich;

b) zapisów, darowizn i dotacji;

c) dochodów majątku Związku;

d) dochód z pomocniczej działalności gospodarczej.

e) uchylony

§58

1. Wysokość składek członkowskich określa uchwała Rady Krajowej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Wojewódzka ma prawo wydania

decyzji o zwolnieniu członka z obowiązku uiszczania składek.

3. Składki członkowskie przeznaczane są na budżet krajowy Związku.

§59

1. Związek ma prawo do prowadzenia działalnosci gospodarczej. Dochód z działalności

gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji jego zadań statutowych i nie może byc przeznaczony do podziału pomiędzy ich członków.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione spółki bądź spółdzielnie.

3. Decyzje dotyczące działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Krajowy.

4. Przedmiotem działalności gospodarczej Związku będzie:

a) działalność edukacyjna, prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących działalności rolniczej i

gospodarczej,

b) działalność kulturalna.

c) działalność wydawnicza,

d) doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związanej z rolnictwem.

e) prowadzenie porad prawnych dla mieszkańców obszarów wiejskich

§60

1. Rada Krajowa uchwala budżet roczny Związku.

2. Budżet może zostać w miarę potrzeby, zmodyfikowany w trakcie roku.

budżetowego.

§61

Gospodarka finansowa prowadzona jest z zachowaniem zasady jawności wobec członków Związku.

Rozdział IV

Przypisy końcowe

§62

Związek posługuje się pieczęcią prostokątną z. napisem „Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Regiony”.

§63

Związek może posługiwać się skrótem ZZRiOW „Regiony”.

$64

Zmiany niniejszego Statutu dokonać może Zjazd Krajowy większością 2/3 głosów.

§65

Uchwałę o likwidacji Związku podjąć może Zjazd Krajowy uchwałą podjętą, większości 3/4 głosów, określający przeznaczenie majątku Związku i wyznaczającą jego likwidatora.

§66

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem decyzje podejmują władze krajowe Związku.