Ekonomiczne Podstawy Gospodarstwa

Rada OPZZ Województwa Opolskiego w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Małopolskiego oraz Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przeprowadziła cykl szkoleń dla rolników z terenu całej Polski. Szkolenia organizowane były w projekcie „Profesjonalne i kompetentne kadry = skuteczne związki zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Funduszu Społecznego. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, we współpracy z Kierownictwem resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrekcją Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Serpelicach nad Bugiem przeprowadził w okresie od 3 września do 26 października szkolenia dla mieszkańców wsi powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, lubartowskiego, łosickiego i siedleckiego Tematyka szkoleń obejmowała: 1.ABC gospodarstwa/przedsiębiorcy rolnego -zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym; -zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym; -rachunkowość gospodarstwa rolnego; -zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie; -system opodatkowania działalności rolniczej; -ubezpieczenia w rolnictwie; -finansowanie rozwoju produkcji i gospodarstwa rolnego; -ochrona środowiska w rolnictwie a program azotanowy; -dotacje do rolnictwa na: -modernizację gospodarstw rolnych, -restrukturyzację małych gospodarstw, -premie dla młodych rolników, -premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. -rolnictwo ekologiczne, warunki i zasady rozwoju; -bioasekuracja jako narzędzie walki z ASF, wnioski z walki z epidemią dla produkcji zwierzęcej. 2.Aktywizacja gospodarcza środowisk lokalnych -przedsiębiorczość wiejska; -rynek produktów lokalnych; -rozpoczęcie pozarolniczej działalności a rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednia; -tendencje rozwojowe rynku produktów rolno-spożywczych ( podaż, popyt, ceny, opłacalność produkcji rolnej); -rynkowy i nierynkowy obrót gruntami, ich wpływ na zmianę struktury obszarowej gospodarstw -uwarunkowania rozwoju i transferu nowych technologii i innowacji; -rola kapitału ludzkiego na lokalne rynki pracy i bezrobocie; -rola i zadania państwa w rozwoju lokalnych przetwórni, sieci zbytu i usług bankowych dla gospodarstw rolnych. 3. Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku -kierunki rozwoju rolnictwa polskiego w ramach WPR ( próba analizy ); -ocena integracji krajowego rynku rolno-spożywczego z rynkiem unijnym i światowym; – nowe dopłaty z UE dla polskich gospodarstw, kurs na cyfryzację rolnictwa; -Unijny Zielony Ład – szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa?; -rolnictwo europejskie w dobie pandemii COVID-19. 4. Wsparcie dla gospodarstw rolnych, agroturystyki i lokalnych struktur. Materiały ze szkoleń są dostępne poniżej.
Materiały Szkoleniowe
Gospodarka gruntami
Transfer Technologii
Transfer Technologii
Przedsiębiorczość
Tendencje rynkowe
Ochrona Środowiska
Kapitał Ludzki