O co walczymy, co proponujemy?

Uchwała programowa ( Warszawska)
Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich REGIONY
przyjęta przez III-ci Zjazd Krajowy, Warszawa, 3 czerwca 2023 r.

III Zjazd Krajowy Związku zaakceptował oceny i wnioski przedstawione w wystąpieniu sprawozdawczo-programowym przewodniczącego Związku dr Bolesława Borysiuka.

Zjazd Krajowy stwierdza, iż w okresie ostatnich 15 lat miało miejsce zjawisko niestabilnego i niestety malejącego od 8 lat wsparcia władz dla rozwoju rolnictwa i poprawy opłacalności produkcji żywności.
Skutkiem tych zaniechań i zaniedbań jest spadek nakładów budżetowych na rolnictwo z 4,4% w 2009 roku do 2% PKB w roku 2023. Oznacza to, iż w wymienionym okresie rolnictwo nie otrzymało od państwa polskiego wsparcia na sumę ponad 550 miliardów złotych.
Podobne zaniedbania dotyczą także środków na poprawę warunków życia mieszkańców wsi w takich obszarach jak ochrona zdrowia, oświata, kultura, usługi i komunikacja.
Brak przemyślanej ,długoletniej i konsekwentnie realizowanej polityki rolnej , której ważnymi celami winno być wsparcie i rozwój gospodarstw rodzinnych, polskiego przetwórstwa rolno-spożywczego, promocji polskich produktów rolnych na rynkach zagranicznych, a także stworzenie i wspieranie systemu ich sprzedaży na rynku krajowym godzącego interesy rolników i konsumentów.
Stwierdzamy nieskuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadmiernej monopolizacji przez podmioty zagraniczne przetwórstwa, magazynowania i sprzedaży żywności a także spekulacyjnemu dyktowaniu cen w obrocie produktami rolnymi.
W ostatnim okresie w powszechnym odczuciu mieszkańców wsi świadectwem nieskuteczności działań władz na rzecz ochrony interesów polskich rolników i bezpieczeństwa żywnościowego są błędy i zaniedbania

umożliwiające niekontrolowany napływ do Polski zboża i innych produktów rolnych oferowanych przez międzynarodowe i krajowe firmy działające na rynku ukraińskim.
Skutkiem wymienionych oraz wielu innych zaniedbań i błędów jest bankructwo i upadek tysięcy rodzinnych gospodarstw rolnych, załamanie się hodowli trzody chlewnej ( z 19 mln sztuk w 2008 roku do 8,5 mln sztuk w 2023 roku), śladowa tylko obecność kontraktacji ( buraki cukrowe ) w rolnictwie i monopolistyczna pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

O co walczymy?

O sukcesywne zwiększanie nakładów budżetowych na rozwój rolnictwa w latach 2024-2027, do 4 % PKB jako gwaranta wzrostu opłacalności produkcji rolnej i poprawy materialnych warunków rozwoju obszarów wiejskich.

O podjęcie przez władze państwowe poważnego i odpowiedzialnego dialogu ze związkami zawodowymi i organizacjami zrzeszającymi rolników w sprawach rolnictwa i polskiej wsi. Podstawę dialogu powinna być Ustawa o Trójstronnym Dialogu władzy ze wsią i jej przedstawicielami społecznymi.

O przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych, gwarantowana przez Ustawę, określająca relacje instytucjonalne, prawne, ekonomiczne i społeczne pomiędzy państwem i rolnikiem i definiująca ich wzajemne zobowiązania.

O odbudowę polskiego przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego, zwiększającego jego udział w rynku z 15% do 60 %, gwarantując producentom rolnym realny wpływ na jego funkcjonowanie.

O stworzenie systemu działań interwencyjnych Państwa i jego instytucji na rynku rolnym wspomagających polskich rolników i producentów żywności wykorzystującego takie instrumenty jak: skup interwencyjny, kredyty preferencyjne, umowy kontraktacyjne.

Ziemia z zasobów własności rolnej Skarbu Państwa tylko na powiększenie areału gospodarstw rodzinnych.
Jednocześnie skuteczna ochrony gruntów rolnych 1-III klasy przed przeznaczaniem ich na inwestycje nie związane z produkcją rolną.

Zabezpieczenie wody dla rolnictwa i na potrzeby wsi poprzez nowe projekty melioracyjne i inwestycje a także poprzez zakaz koncentracji produkcji żywności metodą przemysłową bez zgody mieszkańców gmin.

Odbudowa pogłowia trzody chlewnej w Polsce do stanu 20-22 mln sztuk, czyli do poziomu 1989 roku.

Znowelizowanie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w KRUS uwzględniającej specyfikę gospodarstw rodzinnych i wysokotowarowych, tak aby zapewniała rolnikom świadczenia emerytalne na wyższym poziomie.

Nowe systemy ubezpieczeń rolniczych z tytułu utraty dochodów i ochrony przed nieuczciwymi praktykami nieterminowych wypłat za produkty rolne.

Zwiększenie wydatków UE na rolnictwo do 1% co posłuży wreszcie zrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników w całej Unii.

Uruchomienie elektronicznej platformy sprzedażowej produktów rolno-spożywczych grupującej duże partie towaru do sprzedaży na rynki zagraniczne.

Zdecydowanie opowiadamy się za zobowiązaniem sieci handlowych do oferowania owoców, warzyw, wyrobów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa od lokalnych dostawców w ilościach określonych przez obydwie strony, ale nie mniej niż 50% asortymentu.

Zdecydowana obrona polskiego rynku przed napływem z krajów poza UE towarów zagrażających interesom polskiego rolnika.

Co proponujemy ?

Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym
dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w poszczególnych regionach Polski ( casus: ściana wschodnia kraju).

 1. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa i obszarów wiejskich (przebudowa i modernizacja struktur sektora rolnego poprzez komasację i wymianę gruntów, rozwój spółdzielczości rolniczej, organizację rynku rolnego, wspieranie ośrodków doradztwa i postępu rolniczego).
 2. Wspieranie rozwoju ekologicznie zrównoważonego, poprzez stymulowanie produkcji żywności zgodnie z zasadami ekologii, rozwijanie profesjonalnych usług doradczych w zakresie współczesnych technologii przyjaznych środowisku na obszarach chronionych, rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowych wsi i obszarów wiejskich.
 3. Wspieranie rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego (doradztwo, szkolenia, kursy dla producentów żywności, organizowanie regionalnych imprez wystawienniczych czy targów, promowanie lokalnych znaków towarowych, tworzenie grup i spółdzielni producentów).
 4. Wspieranie wszelkich inicjatyw, których celem jest rozwój infrastrukturalny terenów wiejskich (budowa systemów kanalizacji, wodociągów, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zbiorników małej retencji, przebudowy i modernizacji dróg).
 5. Szeroko pojęta poprawa jakości życia mieszkańców wsi (np. zapewnienie powszechnej dostępności mieszkańców do podstawowej opieki lekarskiej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i sanatoryjnych, wspieranie i wzmacnianie funkcji lokalnych usług publicznych, takich jak opieka społeczna, oświata, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia i kultura).
 6. Edukacja dzieci i młodzieży wiejskiej (wzmocnienie instytucji oświatowych, zmiana profilu kształcenia, poprawa dostępności do oświaty,
  rozwój sieci informatycznej, szkolnictwa ponadpodstawowego, wzrostu
  nakładów na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, przyznawanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej, realizowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii).
 7. Wzmocnienie regionalnych więzi kulturowo-społecznych mieszkańców wsi, wspieranie tożsamości i tradycji kulturowej poszczególnych regionów Polski.

W realizacji powyższych zadań i celów, Związek deklaruje wolę stałej współpracy z władzami samorządowymi, Parlamentem i Rządem.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2023 r.

                  Przewodniczący ZZRiOW REGIONY

                  dr Bolesław Borysiuk