Uchwała Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”

Dramatycznie niska opłacalność produkcji rolnej, zagrożenie funkcjonowania całych branż produkcji rolniczej, brak perspektyw  dla gospodarstw rodzinnych,  nieliczenie się władzy z potrzebami i postulatami wsi –  uzasadniają potrzebę formułowania radykalnych propozycji i działań . Nieodzowna jest nowa, szeroka koalicji sił działających na rzecz wsi i obszarów wiejskich.

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” w zgodzie z filozofią i społecznym testamentem śp. Andrzeja Leppera – przedkłada swoje postulaty, stanowiące fundament wspólnej pracy dla dobra Polaków i polskiej wsi:

 1. Wzrost nakładów  z  budżetu państwa  na  inwestycje w rolnictwie, gwarantujących  wykorzystaniu  w perspektywie 3-5 laty – 75%  potencjału  produkcyjnego  rolnictwa ( obecnie 50%);
 2. Repolonizacja zakładów przetwórczych i  innych podmiotów  obsługujących rolnictwo;
 3. Przegląd wszystkich umów prywatyzacyjnych sektora rolno – spożywczego pod kątem wykorzystania  polskich surowców  do produkcji;
 4. Zadania Polskiego Holdingu Spożywczego  w  interwencji na rynku rolnym:
 • Kredyty skupowe;
 • Skup interwencyjny owoców miękkich, jabłek, wiśni;
 • Uśrednienie cen skupu – jako gwarancja opłacalności produkcji rolnej.
 1. Zwalczanie ASF na zasadach  Stanu Klęski Żywiołowej i  objęcie  wszystkich gospodarstw hodowli  trzody chlewnej – bioasekuracją  na koszt  państwa.
 2. Wspólna Polityka Rolna UE po 2020 roku:
 • Żądać podziału budżetu rolnego pomiędzy państwa członkowskie w oparciu o obiektywne kryteria tj. obszar użytków rolnych, zatrudnienie w rolnictwie oraz dochodowość rolników . Zgodnie z nimi, Polska powinna otrzymać kwoty wyższe od obecnych i wynosić od 22,5 do 28 mld EUR);
 • Dopłaty bezpośrednie ograniczyć tylko do gospodarstw o powierzchni  do  300 ha;
 • Wysokość dopłat bezpośrednich określać na podstawie dwóch kryteriów: powierzchni gospodarstwa oraz liczby pracujących w gospodarstwie członków rodziny rolnika.
 1. Zagwarantowanie konstytucyjnej ochrony gospodarstw rodzinnych:
 • Art. 23 Konstytucji RP – jest martwy;
 • W latach 2002 – 2010 zlikwidowano aż 665 tys. gospodarstw rodzinnych;
 • Potrzeba ustawowego ujednolicenia definicji rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz ich podstawowych praw ekonomicznych i społecznych.
 1. Przyjęcie Ustawy o Komisji Dialogu w Rolnictwie, jako:
 • Rzeczywistego, partnerskiego dialogu władzy ze wsią i jej społecznością obejmujących : sprawy  budżetu i polityki finansowej państwa, inwestycji, infrastruktury, zdrowia, oświaty, kultury;
 • Ważnego czynnika umacniania roli resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w polityce gospodarczej państwa.
 1. Oszacowanie strat jakie poniosło polskie rolnictwo w wyniku przerwania dostaw polskiej żywności na rynek Federacji Rosyjskiej, w tym głównie rolnictwo Polski wschodniej, w celu  rekompensaty strat przez budżet kraju i Unii Europejskiej.

 

Rada  Krajowa  ZZRiOW „REGIONY” zobowiązuje  Zarząd  Krajowy Związku  do  aktywnego  promowania  treści Uchwały  wobec  czynników państwowych i partnerów społecznych.

Firlej k. Lubartowa, 8 grudnia 2018 r.