3 Zjazd Krajowy

Uprzejmie informujemy, że 3 czerwca 2023 r. w Warszawie odbył się III Krajowy Zjazd Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich ,,Regiony”.

Zjazd ten miał szczególnie uroczysty charakter, rozpoczął się bowiem od wręczenia naszemu Związkowi nowego sztandaru, symbolu tradycji rolnych i szacunku do uprawianej ziemi, ufundowanego przez specjalnie powołany w tym celu społeczny komitet. Była to bardzo wzniosła i zaszczytna chwila dla wszystkich uczestników Zjazdu.

Podczas Zjazdu odbyły się wybory władz związku na kolejną kadencję. Nowym przewodniczącym Związku ponownie został wybrany dr Bolesław Borysiuk.

Dokonano też wyboru pozostałych organów statutowych, a mianowicie – Rady Krajowej, Zarządu Krajowego (skład poniżej), Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

Podczas Zjazdu odbyła się gorąca dyskusja na temat aktualnej sytuacji polskich rolników i polskiej wsi. Zebrani krytycznie ocenili politykę państwa w tych kwestiach, zwłaszcza niski poziom finansowania rolnictwa z budżetu państwa. Od 2009 roku nakłady na rolnictwo systematycznie maleją. To bardzo niekorzystne zjawisko, zwłaszcza, że na obniżenie poziomu życia na wsi wpływa również rosnąca w szybkim tempie inflacja skutkująca zmniejszeniem konsumpcji żywności i innych dobr.

Pod adresem Rządu i resortu rolnictwa Zjazd sformułował wiele istotnych postulatów, których realizacja mogłaby się przyczynić do poprawy sytuacji na wsi. To m.in. potrzeba pełnej i jak najszybszej realizacji porozumień rolniczego ,,okrągłego stołu” z 29 marca 2023 roku w sprawie sytuacji na rynku zbóż w związku z nadmiernym importem ukraińskiego ziarna. Pilną potrzebą uznano też powołanie Państwowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Polski Wschodniej.

Nie mniej ważnymi postulatami były takie jak: zwielokrotnienie nakładów na rolnictwo z wynoszącego obecnie 2% PKB do 4,5% PKB, odbudowa polskiego przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego, zwiększającego jego udział w rynku z 15% obecnych do 60 %, stworzenie systemu działań interwencyjnych państwa i jego instytucji na rynku rolnym wspomagających polskich rolników i producentów żywności jak np. skup interwencyjny, kredyty preferencyjne, umowy kontraktacyjne, podejmowanie działań na rzecz eksportu polskiej żywności na rynki innych państw, a także opracowanie rządowego programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce do stanu 20-22 mln sztuk, a jednocześnie konsekwentne wdrażanie Rozporządzenia MRiRW z 9 maja 2023 r. o uproszczeniach dla gospodarsstw hodujących świnie na własny użytek (do 10 szt.).

Te oraz wiele innych przedstawionych w dyskusji postulatów i wniosków znalazly swoje odzwierciedlenie w przyjętej przez Zjazd uchwale programowej Związku (pełną treść uchwały opublikujemy w terminie póżniejszym).

Skład nowo wybranego w dn. 3 czerwca 2023 r. Zarządu Krajowego Związku:

dr Bolesław Borysiuk – przewodniczący,

Wioletta Nitychoruk-Brykowska – wiceprzewodnicząca,

Józef Juchnikowski – wiceprzewodniczący,

Ryszard Miczulis – wiceprzewodniczący,

Mirosław Roguski – wiceprzewodniczący,

Monika Głowacka – sekretarz,

Bożena Siuda – skarbnik,

dr Halina Molka – członek, rzecznik prasowy,

Janusz Słomkowski – członek.