Ekonomiczne Podstawy Gospodarstwa


Rada OPZZ Województwa Opolskiego w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Małopolskiego oraz Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przeprowadziła cykl szkoleń dla rolników z terenu całej Polski. Szkolenia organizowane były w projekcie „Profesjonalne i kompetentne kadry = skuteczne związki zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Funduszu Społecznego.
Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, we współpracy z Kierownictwem resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrekcją Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Serpelicach nad Bugiem przeprowadził w okresie od 3 września do 26 października szkolenia dla mieszkańców wsi powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, lubartowskiego, łosickiego i siedleckiego

Tematyka szkoleń obejmowała:
1.ABC gospodarstwa/przedsiębiorcy rolnego
-zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym;
-zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym;
-rachunkowość gospodarstwa rolnego;
-zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie;
-system opodatkowania działalności rolniczej;
-ubezpieczenia w rolnictwie;
-finansowanie rozwoju produkcji i gospodarstwa rolnego;
-ochrona środowiska w rolnictwie a program azotanowy;
-dotacje do rolnictwa na:
-modernizację gospodarstw rolnych,
-restrukturyzację małych gospodarstw,
-premie dla młodych rolników,
-premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
-rolnictwo ekologiczne, warunki i zasady rozwoju;
-bioasekuracja jako narzędzie walki z ASF, wnioski z walki z epidemią dla
produkcji zwierzęcej.

2.Aktywizacja gospodarcza środowisk lokalnych
-przedsiębiorczość wiejska;
-rynek produktów lokalnych;
-rozpoczęcie pozarolniczej działalności a rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednia;
-tendencje rozwojowe rynku produktów rolno-spożywczych ( podaż, popyt, ceny, opłacalność produkcji rolnej);
-rynkowy i nierynkowy obrót gruntami, ich wpływ na zmianę struktury obszarowej gospodarstw
-uwarunkowania rozwoju i transferu nowych technologii i innowacji;
-rola kapitału ludzkiego na lokalne rynki pracy i bezrobocie;
-rola i zadania państwa w rozwoju lokalnych przetwórni, sieci zbytu i usług bankowych dla gospodarstw rolnych.

3. Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku
-kierunki rozwoju rolnictwa polskiego w ramach WPR ( próba analizy );
-ocena integracji krajowego rynku rolno-spożywczego z rynkiem unijnym i światowym;
– nowe dopłaty z UE dla polskich gospodarstw, kurs na cyfryzację rolnictwa;
-Unijny Zielony Ład – szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa?;
-rolnictwo europejskie w dobie pandemii COVID-19.

4. Wsparcie dla gospodarstw rolnych, agroturystyki i lokalnych struktur.
Materiały ze szkoleń są dostępne poniżej.

Materiały Szkoleniowe

Gospodarka gruntami

Transfer Technologii

Transfer Technologii

Przedsiębiorczość

Tendencje rynkowe

Ochrona Środowiska

Kapitał Ludzki

Comments are closed