Spotkanie  Przewodniczącego Związku Zawodowego
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Regiony dr Bolesława Borysiuka
z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Henrykiem  Kowalczykiem
w dniu 9 lutego 2022 r.

            Przewodniczący ZZRiOW Regiony, zapoznał Wicepremiera z działalnością organizacji, jej charakterem, dorobkiem i pozycją w polskim ruchu związkowym. W tym celu przedstawił szereg naszych propozycji kierowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat pod adresem Prezydenta RP (Ustawa o gospodarstwach rodzinnych), Prezesa PIS (o podporządkowaniu Lasów państwowych Ministerstwu Rolnictwa), Premiera RP (List otwarty w sprawie podziału środków w ramach KPO) czy też resortu Rolnictwa (o finansowaniu organizacji rolniczych skupionych w COPA-COGECA 
a także o powołaniu Rady Kobiet).

  • Szczególną uwagę Premiera skierował Przewodniczący na dwie, kluczowe ustawy, o które Związek zabiega; Ustawę o statusie gospodarstwa rodzinnego oraz Ustawę o dialogu społecznym w rolnictwie.
  • Przewodniczący sformułował opinię, iż przyjęcie obu Ustaw,  biorąc pod uwagę napiętą sytuację w rolnictwie, stanowiłoby pozytywny przełom w upodmiotowieniu rolnika i jego pozycji  społeczno-politycznej.  W odpowiedzi, Premier zadeklarował wolę bliższego przyjrzenia się naszym propozycjom.
  • Kolejny, poruszony w rozmowie blok spraw dotyczył sytuacji w rolniczym ruchu związkowym. Przewodniczący wyraził opinię, w której ocenił kondycję rolniczego ruchu związkowego, nazywając ją katastrofą.

W ocenie Przewodniczącego, odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi także resort Rolnictwa, który otwarty jest tylko na wybrane podmioty związkowe a zupełnie pomija nowe organizacje i ich potrzeby oraz aspiracje.

            Na poparcie wysnutego wniosku, zostały przywołane dane o podziale, na przestrzeni lat 2010-2019, środków przyznawanych w ramach funduszy promocji KOWR-y, z których wynika, że:

Izby Rolnicze otrzymały 24,8 mln zł, Federacja Branżowych Związków – 5,9 mln zł, ZZR „Ojczyzna” – 2,3 mln zł, Związek Młodych Rolników – 1,4 mln zł, NSZZRI „Solidarność” – 404 tys. zł, Kółka Rolnicze – 0 zł, ZZR i OW”REGIONY” – 0 zł.

  • Premiera zapoznano z naszymi dotychczasowymi staraniami o otrzymanie reprezentacji w Radzie Rolników przy KRUS, co przy doskonałej naszej współpracy z Funduszem Składkowym w organizacji wypoczynku dzieci rolników, szkoleniu rolników
    w ramach BHP w rolnictwie, doposażaniu jednostek OSP, wygląda na fatalne nieporozumienie. Reakcja Premiera na te słowa krytyki zapowiada jego interesujące inicjatywy i decyzje.

  • Ponadto, Przewodniczący rekomendował Premierowi:                                                                                 

– spotkanie z przedstawicielami ZZRiOW Regiony,

– zapoczątkowanie cyklicznych spotkań Premiera z szefami wszystkich rolniczych związków zawodowych,

 – przyznanie odszkodowania dla polskich eksporterów żywności na rynek Białorusi w wyniku sankcji strony białoruskiej.                                                                                                                                                      

            Premier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Henryk Kowalczyk dziękując za spotkanie, przekazał słowa uznania za reprezentowanie problematyki wsi i rolnictwa Wschodniej Polski. Poza wszystkim rozmówca, zaprosił członków i sympatyków na spotkania z jego uczestnictwem, które będą organizowane w najbliższych tygodniach w różnych miejscowościach w kraju.

KOLONIE 2021

Bookmark the permalink.

Comments are closed